Brenna Force 6mm

Airsoft team Brenna Force 6mm

Články

První pomoc

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PŘI PRVNÍ POMOCI:


A) Selhání základních životních funkcích


Umělé dýchání

Je to úkon, který se vykonává při zástavě dechu. Nahrazuje postiženému jeho vlastní dýchání. Jde o zásadní úkon, který zachraňuje život, neboť bez přístupu kyslíku dochází do 2-3 minut ke ztrátě vědomí, zástavě srdce, poškození mozku a smrti.

Postup při umělém dýchání

Pokud postižený dosud nezačal sám dýchat, stiskněte mu nosní dírky mezi palec a ukazovák a proveďte v krátkých intervalech až 5 umělých vdechů (je potřeba dosáhnout alespoň 2 účinné vdechy), po každém vdechu uvolněte stisk nosu aby došlo k výdechu.

Každý vdech by měl plynule trvat 2 sekundy u dospělých, nebo 1-1,5 sekundy u mladších osob a dětí, další vdech by měl vždy následovat až po výdechu. Frekvence vdechů je 12 za minutu (1 dech za 5 sekund). 1x za minutu zkontrolujte tlukot srdce.

Pokud se při umělém dýchání nezvedá hrudník, je možné, že v dýchacích cestách je stále překážka, pokuste se ji uvolnit.

Umělé dýchání provádějte dokud postižený nezačne sám dýchat, nebo do doby příjezdu záchranné služby.

Po celou dobu sledujte srdeční činnost, pokud přestane bít srdce použijte srdeční masáž

umělé dýchání lze provádět i do nosu.

Doporučuje se krýt ústa postiženého při umělém dýchání resuscitační rouškou, čistým kapesníkem (látkový či papírový). Pokud má postižený poraněný obličej a umělé dýchání nelze použít, existují alternativní metody umělého dýchání, které však nejsou příliš účinné.


Zástava krevního oběhu

 

Bezvědomí

Při bezvědomí si člověk uvědomuje sám sebe i své okolí. Bezvědomí je známkou poruchy mozkové činnosti. Není-li schopný reagovat na otázky typu Co se stalo? Jak se jmenujete? Kde bydlíte?, nebo na ně reaguje nejistě a nepřiměřeně, nachází se ve stavu porušeného vědomí a musí být odpovídajícím způsobem ošetřen a vyšetřen.

Závažnost stavu ověřujeme podle schopnosti postiženého reagovat na různé vnější podněty např. zvuk, dotek nebo působení bolesti na:

 1. Lehké bezvědomí - dobrá reakce na podněty

 2. Hluboké bezvědomí - špatná nebo vůbec žádná odezva na podněty


Příčiny bezvědomí:

 • Poranění hlavy s následným otřesem

 • Nedostatečné prokrvení mozku u mdloby, srdeční mrtvice, šoku u mozkové mrtvice

 • Poruchy chemického obsahu krve, např. nedostatek kyslíku, abnormální hladina krevního cukru, přítomnost jedovatých látek apod.

 • Porucha elektrické aktivity mozku s následnými záchvaty křečí.

Základní ošetření:

Prvním a nejdůležitějším úkonem školeného zachránce je zajistit průchodnost dýchacích cest a odpovídající dýchání.

Průchodnost se zjišťuje po každé manipulaci s postiženým!


Průchodnost dýchacích cest zjistíme:

 1. pohledem - pokud vidíme, že se postiženému zvedá hrudník a nadbřišek

 2. pohmatem - položíme ruku na nadbřišek a měli bychom cítit, jak se nám ruka zvedá

 3. poslechem - přiblížíme své ucho z ústům postiženého a slyšíme jak dýchá (dýchací šelest)

Pokud postižený nedýchá zahajte okamžitě resuscitaci.

Průchodnost dýchacích cest má přednost i tehdy, máte-li podezření na poranění páteře. V těchto případech však musí být ukládání do Rautekovy zotavovací polohy zvláště opatrné a prováděné tak aby se s páteří pohybovalo co nejméně, pokud možno vůbec. Nelze proto použít klasickou Rautekovu zotavovací polohu, ale postiženého, pokud je to možné, ukládáme do polohy na boku.

V ideálním případě k tomu potřebujeme šest lidí. Jeden zachránce po celou dobu ošetřování drží postiženému hlavu tak, aby s ní nebylo manipulováno a ostatní klečí po obou stranách postiženého a na povel zachránce, který drží hlavu (dlaněmi na uších) postiženého otáčí. Po otočení na bok jeden ze zachránců pokrčí horní nohu tak, aby ležela na lýtku spodní napřímené dolní končetiny. A další z pomocníků podsune ruku postiženého tak, aby podepírala hlavu a krk.

Pokud jsme u postiženého sami a máme podezření na poranění páteře, tak dýchací cesty zajistíme tzv. trojitým manévrem – dřepneme si postiženému za hlavu a koleny stlačíme hlavu postiženého tak, aby nedošlo k většímu poranění páteře předsunutím dolní čelisti zajistíte průchodnost dých. cest. Prostředníčky a ukazováčky zvedejte po bocích dolní čelist a palci na bradě zajistěte mírné otevření úst.


!!!Bezvědomému nepodávejte nic ústy! Neponechávejte ho bez dozoru!!!B) Zevním krvácení


Zástava krvácení

Patří k základním krokům při poskytování první pomoci. Celkový objem krve dospělého člověka je asi 5 - 6 litrů. Lidské tělo je schopno vyrovnat se s krevní ztrátou asi 10%, tedy asi 0,5 až 0,6.l. Při náhlé ztrátě 1/3 krve dochází k rozvoji hemoragického šoku. Protětím velké tepny (pažní, stehenní, krční) lze vykrvácet za 60 - 90 sekund.


Obecný postup při zastavení krvácení

 • proveďte tlak na cévu přímo (stiskněte cévu prsty v ráně; ruce si chraňte gumovými rukavicemi nebo čistým igelitovým sáčkem; přiložte tlakový obvaz), nebo nepřímo využijte tlakových bodů, či zaškrcovadla

 • zvedněte postižené místo nad úroveň srdce; postiženého posaďte, nebo položte; ztratil-li postižený větší množství krve a jeví známky šoku, proveďte protišoková opatření


Zástava žilního krvácení

 • Příčiny: poranění žil na končetinách; poranění křečové žíly na noze; řezná poranění; bodná poranění; dopravní nehody

 • Příznaky: vytékání tmavě červené krve z rány

 • První pomoc: postiženého posaďte, nebo položte; zvedněte postiženou část těla nad úroveň srdce; přiložte tlakový obvaz; nemáte-li tlakový obvaz, stlačte ránu pevně přes kus tkaniny rukou; dbejte na co největší sterilitu (pro vlastní bezpečnost si chraňte ruce gumovými rukavicemi, nebo alespoň igelitovým sáčkem); přivolejte odbornou lékařskou pomoc

 
Zástava tepenného krvácení
 • Příčiny: řezná poranění; bodná poranění; dopravní nehody; otevřené zlomeniny

 • Příznaky: vytékající, vystřikující jasně červená krev z rány

 • První pomoc: pokud nelze jinak; stiskněte ránu přímo prsty (až do příjezdu odborné zdravotnické pomoci; prsty si chraňte gumovými rukavicemi, či kusem čisté tkaniny); položte postiženého do vodorovné polohy s postiženým místem výše srdce; stiskněte příslušný tlakový bod (stlačte tepnu proti kosti); přiložte tlakový obvaz; přivolejte odbornou lékařskou pomoc

 
Zástava smíšeného krvácení
 • Příčiny: řezná poranění; úrazy; otevřené zlomeniny; dopravní nehody; tržné rány; masivní odřeniny

 • Příznaky:  vytékání, vystřikování tepenné i žilní krve dohromady

 • První pomoc: jako u výše uvedených dvou stavů; většinou stačí přiložit tlakový obvazC) Zlomeninách


Zlomeniny dlouhých kostí
 • Rozeznáváme zlomeniny úplné nebo neúplné (nalomení, infrakce).
  Podle toho, zda došlo k porušení kůže nad zlomeninou rozeznáváme zlomeniny uzavřené a otevřené.
  Při zlomeninách je postižený ohrožen vnitřním krvácením s rozvojem šoku (při otevřených zlomeninách krvácením vnějším a možností vstupu infekce do rány).

 • Příčiny: vznikají působením hrubé zevní síly

 • Příznaky: velká bolestivost; deformace končetiny; nepřirozená pohyblivost; vyčnívající úlomek (u otevřených zlomenin); zduření; otok; hematom

 • První pomoc: znehybněte zlomenou kost přes dva klouby dlahou (dlaha musí sahat od kloubu nad ke kloubu pod zlomeninou); jako dlaha může posloužit např. plaňka plotu, hůl, násada od smetáku, lyže, rovná větev; dlahu měkce obalte, aby nezpůsobila otlaky; postiženou část těla měkce obložte ze všech stran; u otevřených zlomenin zastavte krvácení; sterilně kryjte ránu (úlomky nevtlačujte do rány; u zlomenin velkých kostí myslete na možnost rozvoje hemorhagického šoku; u zlomenin žeber myslete na možný pneumotorax); postižená místa je možno chladit (ledové kostky v igelitovém sáčku obalené ručníkem); znehybněné dolní končetiny mírně zdvihněte a podložte; přivolejte odbornou lékařskou pomoc

 
Zlomeniny kostí dolní končetiny

Často dochází k masivnímu vnitřnímu krvácení se vznikem hemorhagického šoku, fixují se vždy přiložením dlah (jen v nejnutnějším případě ke druhé zdravé končetině)

 • zlomenina pánve - velmi bolestivá zlomenina; díky malé pohyblivosti lze obtížně zjistit; fixujte ji od poloviny stehen až nad pas (okolo boků stáhněte prostěradlo, nebo jiný velký kus látky); uložte postiženého do polohy na zádech s podloženými lýtky tak, aby kyčelní a kolenní klouby byly ohnuté v úhlu 90°; (pozor může dojít k masivnímu vnitřnímu krvácení do pánve, se ztrátou krve až 5l a k rozvoji šoku)

 • zlomenina stehenní kosti - velká bolestivost; chodidlo uhýbá vně a postižený není schopen jej narovnat; končetinu znehybněte pomocí dvou dlah přiložených k vnitřní a vnější straně, na vnější straně by měla dlaha sahat až do pasu; lze též fixovat postiženou končetinu ke zdravé pomocí šátků; (pozor - může dojít k masivnímu vnitřnímu krvácení v postižené oblasti s krevní ztrátou až 2l a s rozvojem šoku)

 • zlomeniny v oblasti kolena - ne příliš časté; končetinu znehybněte dvěma dlahami po celé délce končetiny (od paty až k pasu); je možno fixovat postiženou končetinu ke zdravé pomocí šátků

 • zlomeniny kostí bérce (kost holenní, kost lýtková) - často zde dochází ke vzniku otevřených zlomenin; krvácí-li zastavte krvácení; sterilně kryjte postižené místo; končetinu znehybněte dlahami sahajícími od kotníků do poloviny stehen

 • zlomeniny oblasti kotníku - znehybněte kotník dlahou ve tvaru písmene L, jdoucí od chodidla k lýtku


Zlomeniny kostí horní končetiny

Znehybnění se provádí závěsem do trojcípého šátku (ruka je připažená a ohnutá v úhlu 90°v lokti; vyjímku tvoří případy, kdy je ruka ve vynucené poloze a její jiné polohování je příliš bolestivé, nebo není vůbec možné).  

 • zlomenina lopatky - málo častá, velmi bolestivé zranění; zavěste ruku do trojcípého šátku a fixujte k tělu

 • zlomenina klíční kosti - častá u dětí; nebezpečí proniknutí kosti skrze kůži (otevřená zlomenina); znehybněte končetinu trojcípým šátkem, obinadlem

 • zlomenina pažní kosti - znehybněte končetinu závěsem do trojcípého šátku; druhým šátkem nebo obvazem fixujte končetinu k tělu; (pozor - může dojít k vnitřnímu krvácení v okolí zlomeniny s krevní ztrátou až 0,8l)

 • zlomenina předloktí (kost vřetenní, kost loketní) - vzniká při pádech; končetinu zavěste do šátkového závěsu a fixujte k tělu; (pozor - může dojít k vnitřnímu krvácení v místě zlomeniny s krevní ztrátou až 0,4l)

 • zlomeniny článků prstů - vznikají často při sportovních úrazech; zlomený prst znehybněte fixací k sousedním prstům, nebo k improvizované malé dlaze

D) Poškození zraku


 • vniknutí chemikálie aneb chemické poleptání oka

Okamžitě a důkladně vypláchneme vodou ( nikdy nepoužíváme neutralizační roztoky ), eventuálně s everzí víček, poté sterilně zakryjeme a postiženého neprodleně dopravíme k očnímu lékaři. Některé chemikálie, zejména alkáloie mohou již v malém množství trvale poškodit oko a způsobit trvalou slepotu. Dbáme na to, aby voda mohla volně odtékat. Nedovolíme zraněnému dotýkat se oka. Ihned začneme s výplachem oka proudem vody a vyplachujeme minimálně 10 minut. Vyplachování je též možno realizovat proudem studené vody tekoucí z kohoutku.

Co nejrychleji podržíme rozevřené oko pod mírným proudem studené tekoucí vody. Dbáme na to, aby voda vymývala prostor pod oběma očními víčky. To může být usnadněno, pokud vodu lijeme ze skleničky.


 • vniknutí cizího tělesa

Při vniknutí cizího tělesa provedeme everzi víček a okamžitě vypláchneme vodou. Nejde-li oko vypláchnout, sterilně jej zakryjeme a promptně navštívíme očního lékaře.

Prohlédneme pečlivě každou část oka, natočíme postiženého tak, aby voda mohla odtékat z obličeje, nedotýkáme se rukama odtékající vody.


Everze = obrácené víčkaE) Šoku

Jde o život ohrožující stav vznikající z mnoha příčin. Provází až 10% úrazů. Snižuje se při něm prokrvení okrajových částí těla v nichž vznikají toxické splodiny metabolismu, které napomáhají selhání krevního oběhu.

Typy šoku:

 • prudká alergická reakce (na léky, jed hmyzu a hadů, potraviny) - ANAFYLAKTICKÝ ŠOK

 • ztráta většího množství krve; velké popáleniny; masivní zvracení; těžké infekce - HYPOVOLEMICKÝ ŠOK

 • srdeční infarkt; srdeční selhání; embolie - KARDIOGENNÍ ŠOK

 • úraz mozku; otrava léky (oběhové selhání z důvodu masivního cévního rozšíření) - NEUROGENNÍ ŚOK

 • těžké infekce; popáleniny; horečky - SEPTICKÝ ŚOK • Příznaky: špatně zjistitelný a zrychlený tep; studený pot; třes; bledost; apatie; mramorovaná kůže na okrajových částech těla; pocit žízně

 • První pomoc: PROTIŠOKOVÁ OPATŘENÍ - tzv pravidlo 5 T

> Teplo - hrozí prochladnutí (i při 25 °C); zakryjeme postiženého teplou pokrývkou (deka,alufólie...)

> Tekutiny - nepodávat žádné tekutiny; pouze svlažovat rty vlhkým hadříkem, nebo vyjímečně jedním velmi malým douškem tekutiny

> Ticho - přemístit postiženého do tichého prostoru; uklidňovat; psychologický přístup

> Tišení bolesti - znehybnění zlomenin; zástava krvácení; úlevová poloha (protišoková poloha); nepodávat žádné léky

> Transport - co nejrychlejší zajištění přivolání rychlé zdravotnické pomoci, transport v protišokové poloze


 • Protišoková poloha - zvýšené dolní končetiny asi o 30 cm (naklonění celého těla s podložkou o 30° nohama výše) - možno použít i tzv. autotransfuzní polohu (podložit pokrčené dolní končetiny)F) Intoxikaci, otravě


Nejčastěji se setkáváme s následujícími otravami: Otrava oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým


 • Příčiny: svítiplyn, kouřové a výfukové plyny; nedostatečné spalování

 • Příznaky: zčervenání; bolesti hlavy; zvracení; závratě; poruchy zraku; zrychlený dech a tep; poruchy vědomí až bezvědomí

 • První pomoc: zajistěte technickou první pomoc (s ohledem na vlastní bezpečnost vyneste postiženého ze zamořeného prostoru, nebo se pokuste prostor dokonale vyvětrat); přivolejte odbornou zdravotnickou pomoc; při zachovaném dýchání uložte postiženého do stabilizované polohy; při nedostatečném dýchání zahajte podpůrné či úplné umělé dýchání; při srdeční zástavě zahajte resuscitaci; přivolání odborné lékařské pomoci zajistěte vždy (i když se postižený probírá z bezvědomí)


Otravy léky a drogami
 • Příčiny: předávkování; náhodné požití; sebevraždy

 • Příznaky: poruchy vědomí; bezvědomí; zástava dechu; zástava srdce

 • První pomoc: je-li postižený po požití léků při vědomí, podejte mu vypít osolenou vodu a vyvolejte zvracení (mechanickým drážděním kořene jazyka); dále mu podejte několik rozdrcených a ve vodě rozpuštěných tablet živočišného uhlí (nikdy nepodávejte mléko, černou kávu, alkohol); uložte postiženého do stabilizované polohy; přivolejte odbornou lékařskou pomoc; sledujte dech a tep a v případě selhávání zahajte resuscitaci; do příjezdu odborné lékařské pomoci se snažte zjistit co postižený požil a případně zajistěte obal od požitých léků a části biologických exkrementů (zvratky, sliny, moč)  Otravy průmyslovými škodlivinami
 • Příčiny: požití jedu omylem;  nadýchání se výparů

 • Příznaky: poruchy vnímání, vědomí, dechu

 • První pomoc: podání antidota (protijedu tj. látky velmi rychle působící proti nebezpečným jedům)


Jedy a jejich antidota
 • otrava nemrznoucí kapalinou (Fridex, etylenglykol) - (vyjímečně) podejte asi 2dl tvrdého alkoholu (více než 45% obsahu alkoholu)

 • požití benzínu a nafty či aromatických uhlovodíků (benzen, toluen...) - podejte postiženému parafinový olej (Lafinol) či rostlinný olej (olej na smažení)

 • po požití saponátů nepodávat nic ústy ani nevyvolávat zvracení

 • v ostatních případech je-li postižený při vědomí podejte rozdrcené živočišné uhlí s vodou
G) Popálení a poleptání


Pro tělo jsou škodlivé teploty od 52°C výše. Intenzita poškození stoupá s časem po který jsme teplotě vystaveni a s její výškou. Nejzávažnější jsou stavy vzniklé po výbuchu, či vzplanutí hořlavých plynů a par, nebo u osob, které nemohou uniknout ze zasaženého místa (osoby v bezvědomí, osoby zaklíněné).


První pomoc při popálení
 • zabraňte dalšímu působení tepla (odstraňte horký předmět; vyneste postiženého z dosahu plamenů; uhaste hořící oděv; svlečte horký, opařený oděv; odstraňte šperky z postižených oblastí, prsteny z prstů); přiškvařené a zuhelnatělé zbytky oděvu neodstraňujte, pouze odstřihněte jejich volné, odstávající okraje

 • chlaďte postiženou část těla pod tekoucí studenou vodou (8°C) minimálně 10-20 minut; chladit začněte co nejdříve (do 3 minut po popálení)

 • rány sterilně kryjte (kromě popálenin 1. stupně, popálenin hlavy a krku)

 • zasažené oči a ústa vyplachujte borovou vodou

 • postižené části těla znehybněte

 • přivolejte odbornou lékařskou pomoc

 • u rozsáhlých popálenin proveďte protišoková opatření

 • puchýře nepropichujte; příškvary nestrhávejte (odstřihněte jen jejich volné okraje);  neaplikujte žádné masti ani zásypy !


Chemická poranění (poleptání)

 • Příčiny: potřísnění kyselinou sírovou z autobaterie; potřísnění při hašení vápna; požití chemikálií; pracovní úrazy v laboratořích

 • Příznaky: potřísnění kyselinou způsobuje tvorbu tmavých příškvarů; potřísnění louhem (zásadou) způsobuje tvorbu hlubokých, rozbředlých žlutohnědých, či nazelenalých ran

 • První pomoc: odstraňte potřísněný oděv; zasaženou část těla omývejte alespoň 10 minut proudem čisté vody (pozor, aby vymývaná chemikálie z rány nezasáhla další části těla); pokud víte co poleptání způsobilo pokuste se o neutralizaci (na kyselinu mýdlo, nebo roztok jedlé sody; na louh zředěný roztok octa, či citrónovou šťávu); povrchové poleptání sterilně kryjte; u poleptání většího rozsahu a u dětí proveďte protišoková opatření a přivolejte odbornou lékařskou pomoc

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.